პატარა დანადგარები

AT8-50

დიდი დანადგარები

AT75-AT20000+

დანადგარების დამონტაჟება

მონტაჟი

მომსახურება WWTP

მომსახურება

ჩამდინარე წყლების გამწმენდი დანადგარების ექსპლოტაცია და მომსახურება:
შპს „აუგუსტი“ს მიერ წარმოებული გამწმენდი დანადგარები მუშაობენ ავტომატურად, მაგრამ მათი ექსპლოტაციის დროს საჭიროა შესაბამისი

ტექნოლოგიური ზედამხედველობა. დანადგარების ზედამხედველობა განისაზღვრება შემდეგნაირად:
ა) ინდივიდაულურად;
ბ) წლიური მომსახურებით (ხელშეკრულებით);
გ) ერთჯერადი გამოძახებით.

ჩამდინარე წყლების გამწმენდი დანადგარის მომსახურება:
ა) მექანიკური გამწმენდი (გისოსების კალათის) გასუფთავება;
ბ) ერლიფტებისა და ჰაერის კომპრესორის შემოწმება;
ბ) ჰაერის კომპრესორის ფილტრის და ჰაერის გამნაწილებელი მილის გაწმენდა/შემოწმება;
დ) აქტიური ლამის და გახსნილი ჟანგბადის რაოდენობის გაზომვა;
ე) ლამის მდგომარეობის განსაზღვრა და მისი მოცილება გადაჭარბების შემთხვევაში; გადაჭარბებული ლამის მოცილება ხდება შესაბამისი წესების დაცვით - დანადგარის გამტარიანობის მოცულობის, კონსტრუქციის, გამწმენდი სექციების და სხვა სპეციფიკაციების გათვალიწინებით.
სწორმა ექსპლოტაციამ უნდა უზრუნველყოს დანადგარის ეფექტური და შეუჩერებელი მუშაობა. დანდგარი უნდა იყოს სუფთა და მუდმივად უზრუნველყოფილი საჭირო საექსპლოტაციო მასალებით თუ ხელსწაყოებით. დანადგარის მუშაობის ქრონოლოგიური აღწერვისთვის საჭუაროა სპეციალური სამუშაო ჟურნალი.

ტექნოლოგიური ზედამხედველობისთვის განკუთვნილი რეკომენდირებული ხელსაწყოები და საშუალებები:
გახსნილი ჟანგბადის საზომი;
pH - მეტრი;
თერმომეტრი;
დალექვის სატესტო კოლბი - 1000 მლ. მოცულობის;
რეზინის ხელთათმანები;
თავდაცვითი სათვალეები;
გრძელტარიანი ჯაგრისი;
პატარა ნიჩაბი;
ჭარბი ლამის კონტეინერი;
ჩამდინარე წყლების სინჯის ასაღები ჭურჭელი;
სადეზინფექციო საპონი.

Request a call back Give us your phone number and we'll call you!
The Name is required
The Phone is required
Thank you. We have got your request. We will contact you as soon as possible.